Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: Gourmet Moments, s.r.o.
Sídlo: Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce
IČO: 54836883
Email: info@gasperovmlyn.sk
Telefón: +421 52 2851611


(ďalej len „prevádzkovateľ“)

Zodpovedná osoba:

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov Vám odpovie na prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu: info@gasperovmlyn.sk alebo poštou na našu adresu.

Osobné údaje, ktoré spracúvame:

Meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa/korešpondenčná adresa, mobilný telefón, email, číslo občianskeho preukazu, IP adresa a cookies, podoba na zázname z monitorovacieho zriadenia vrátane zvuku.

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:

S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?

Spracúvaním Vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch zveriť našim dodávateľom služieb, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov. Našimi sprostredkovateľmi sú poskytovatelia IT služieb a osoby, ktoré vykonávajú činnosti pri poskytovaní ubytovacích a stravovacích služieb.

Prenos do tretích krajín

Vaše osobné údaje v rozsahu emailová adresa môžu byť odovzdávané spoločnosti The Rocket Science Group, LLC na území USA, ktorá technicky zabezpečuje zasielanie marketingových správ. Údaje sú chránené schémou s názvom EU-US Privacy Shield (ďalej aj ako „štít na ochranu osobných údajov“), ktorá je definovaná Rozhodnutím Komisie 2016/1250 zo dňa 12. júna 2016 o zodpovedajúcej úrovni ochrany poskytovanej štítom EU-USA na ochranu súkromia.

Aké máte práva?

Právo na prístup k Vašim osobným údajom

Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie, aké osobné údaje o Vás spracúvame a poskytnutie kópie Vašich osobných údajov. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov

Osobné údaje musia byť správne, aktuálne a pravdivé. Máte právo na základe žiadosti na opravu nesprávnych a na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov. Uplatnením tohto práva nám pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Okrem niektorých zákonných výnimiek máte tiež nasledovné práva:

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na základe žiadosti o obmedzenie (trvalé alebo dočasné) spracúvania Vašich osobných údajov.

Právo na odvolanie súhlasu

V prípade, že ste nám udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek Váš súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pokiaľ Váš súhlas odvoláte, môžeme ďalej spracúvať osobné údaje len v prípade, ak existuje iný právny základ pre takéto spracúvanie.

Právo na prenos Vašich osobných údajov

Máte právo na základe žiadosti získať Vaše osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov.

Spôsob uplatňovania práv

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na našu adresu alebo elektronicky emailom na adresu info@gasperovmlyn.sk.

Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade Vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však Vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce, môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.