Všeobecné obchodné podmienky

 

I. Definícia pojmov a úvodné ustanovenia

1. Účelom týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je vytvoriť právny rámec a upraviť práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami pri poskytovaní Služieb (ako sú ďalej definované). VOP sú vypracované podľa § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

2. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej Zmluvy a/alebo rezervácie Služieb Klientom, na základe ktorých Zariadenie poskytuje Klientovi Služby a Klient uhrádza za poskytnuté Služby odmenu. Odchylné dohody ohľadne Zmluvy a/alebo rezervácie Služieb Klientom a ich prípadných dodatkov majú prednosť pred znením VOP. Obchodné podmienky Klienta môžu byť akceptované iba v prípade, keď sa na tom Zmluvné strany výslovne písomne dohodnú.

3. Pojmy uvedené veľkými písmenami majú význam uvedený v týchto VOP príp. priamo v Zmluve, a zahŕňajú tak jednotné ako aj množné číslo.

4. Zariadením sa rozumie (i) ubytovacie a stravovacie zariadenie s označením Gašperov mlyn postavené na adrese Štúrova 121/75 Batizovce 059 35 a/alebo (ii) vlastník a prevádzkovateľ Gašperovho mlyna – spoločnosť Gourmet Moments, s.r.o., so sídlom Osloboditeľov 282 Batizovce 059 35, IČO: 54836883, DIČ: 2121797326, IČ DPH: SK2121797326, tel. kontakt: +421905033462, e-mailový kontakt: info@gasperovmlyn.sk.

5. Klientom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí so Zariadením zmluvu o poskytnutí služieb alebo zašle Zariadeniu záväznú rezerváciu, alebo v mene ktorej zmluvu o poskytnutí služieb uzatvorí Organizátor, alebo v mene ktorej zašle Organizátor Zariadeniu záväznú Objednávku.

6. Organizátor je fyzická alebo právnická osoba, ktorá organizačne, technicky alebo iným spôsobom zabezpečuje podujatie alebo rezerváciu podľa Čl. I ods. 12 a 13 týchto Všeobecných obchodných podmienok v mene alebo na účet Klienta a za tým účelom vstupuje do zmluvného vzťahu so Zariadením.

7. Zmluvnými stranami sú Zariadenie a Klient.

8. Early check out sa rozumie predčasný odchod Klienta a ukončenie pobytu v Zariadení pred dohodnutým dňom odchodu zo Zariadenia.

9. Early check in sa rozumie skorší check-in Klienta na pobyt v Zariadení pred 14:00 hod. v dohodnutý deň príchodu do Zariadenia.

10. Late check out sa rozumie neskorší odchod Klienta a ukončenie pobytu v Zariadení po 11:00 hod. v dohodnutý deň odchodu zo Zariadenia.

11. No show sa rozumie nenastúpenie Klienta na pobyt v Zariadení bez zrušenia rezervácie Služieb Klientom.

12. Službou sa rozumejú akékoľvek služby poskytované Zariadením, najmä však ubytovacie, stravovacie a služby wellness.

13. Uzatvorením Zmluvy o poskytnutí služieb (ďalej len „Zmluva“) sa rozumie uzatvorenie dohody Zmluvných strán o poskytnutí Služby alebo Služieb Zariadením Klientovi, a to vo forme:

14. Zmluvy medzi Zariadením a Klientom, alebo

15. potvrdením rezervácie Služby alebo Služieb Klienta Zariadením vykonané písomne, faxom, e-mailom.

16. Vyššia moc (lat. vis maior) znamená udalosť, ktorá nastala nezávisle od vôle Zariadenia, a ktorá mu bráni v plnení Služby alebo Služieb Klientovi, pokiaľ nemožno rozumne predpokladať, že by Zariadenie túto udalosť alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, alebo že by v čase vzniku záväzku voči Klientovi túto udalosť predvídal.

17. Podujatím sa rozumie spoločenská akcia, ktorej sa zúčastňuje Klient, a ktorá je spojená s poskytovaním Služieb Zariadenia.

18. Cenník Zariadenia je cenník izieb Zariadenia a iných Služieb platný v čase uzatvorenia Zmluvy a/alebo v čase poskytovania Služieb.

19. Ubytovací poriadok je dokument Zariadenia, ktorý upravuje podmienky ubytovania v Zariadení, je umiestnený na recepcii Zariadenia, v izbách Zariadenia a je pre Klienta Zariadenia záväzný momentom prihlásenia sa na pobyt v Zariadení.

20. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1. júla 2017 a pre Zariadenie sa stavajú záväznými dňom ich zverejnenia na webovej stránke Zariadenia www.gasperovmlyn.sk a pre Klienta okamihom uzatvorenia Zmluvy podľa Čl. I ods. 9 písm. a) týchto VOP, resp. okamihom odoslania rezervácie Služieb Zariadeniu podľa Čl. I ods. 9 písm. b) týchto VOP.

21. Klient pri realizácii rezervácie Služieb potvrdzuje súhlas s týmito VOP.

22. Zariadenie si vyhradzuje právo na zmeny týchto VOP. Povinnosť písomného vyhotovenia VOP je splnená ich umiestnením na stránke Zariadenia www.gasperovmlyn.sk

II. Služby

1. Uzatvorením Zmluvy sa Zariadenie zaväzuje poskytnúť Klientovi Služby v dohodnutom rozsahu, najmä v rozsahu uvedenom v Zmluve, a kvalite, pričom Klient má povinnosť zaplatiť Zariadeniu za Služby dohodnutú cenu, ako aj nahradiť prípadnú škodu spôsobenú v súvislosti s využitím týchto Služieb.

2. Zariadenie poskytuje ubytovacie služby za nasledovných podmienok:

3. Zariadenie je povinné na základe Zmluvy prenechať Klientovi do dočasného užívania rezervovaný typ izby od 14:00 dohodnutého dňa príchodu Klienta na ubytovanie. Klient má nárok na Early check in len v prípade, že sa na tom so Zariadením pri uzatváraní Zmluvy výslovne dohodol;

4. Klient nemá nárok dostať do užívania konkrétnu izbu v Zariadení, ibaže sa so Zariadením na tom osobitne dohodol;

5. Klient je povinný v dohodnutý deň odchodu uvoľniť a opustiť izbu najneskôr do 11:00 hod. dohodnutého dňa odchodu z ubytovania v Zariadení, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté medzi Zmluvnými stranami inak;

6. v prípade Late check out je Zariadenie oprávnené účtovať Klientovi poplatok vo výške

1. v prípade Early check in pred 07:00 hod. ráno je Klient povinný uhradiť Zariadeniu cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc;

2. ak sa Klient nezaregistroval v Zariadení do 22:00 dohodnutého dňa príchodu do Zariadenia, Zariadenie je oprávnené rezervovanú izbu prenechať inému Klientovi, pokiaľ nebolo medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak;

3. Klient je povinný si odovzdanú izbu bezodkladne po jej odovzdaní pracovníkom Zariadenia do dočasného užívania prezrieť a akékoľvek jej prípadné nedostatky, nezrovnalosti alebo výhrady ihneď po ich zistení nahlásiť na personálu Zariadenia. Rovnako je povinný postupovať v prípade, ak zistí akékoľvek poškodenie izby alebo jej inventáru. V prípade, že Zariadenie zistí poškodenie izby alebo jej inventáru po ukončení ubytovania Klienta bez toho, aby Klient na tieto skutočnosti upozornil personál Zariadenia, je Klient povinný nahradiť Zariadeniu škodu za poškodenie izby alebo jej inventáru v plnom rozsahu;

4. Klient sa zaväzuje dodržiavať Ubytovací poriadok Zariadenia.

5. Zariadenie nezodpovedá za nesplnenie Služby alebo Služieb objednaných Objednávateľom v dôsledku Vyššej moci.

III. Ceny Služieb a platobné podmienky

1. Klient je povinný zaplatiť Zariadeniu za poskytnutú Službu dohodnutú cenu, to platí aj pre Službu, ktorú Zariadenie poskytlo na základe výslovnej požiadavky Klienta tretím osobám.

2. Pokiaľ nebola medzi Zmluvnými stranami v Zmluve dohodnutá cena Služby, je Klient povinný zaplatiť za poskytnutú Službu cenu uvedenú v Cenníku Zariadenia za jednotlivé Služby, ktorý je platný v čase poskytovania Služby.

3. Ceny za Služby uvedené v Cenníku Zariadenia sú konečné a zahŕňajú daň z pridanej hodnoty, avšak nemusia zahŕňať miestne dane, ktoré Klient uhradí pri konečnom zúčtovaní pri odchode zo Zariadenia.

4. K zmene ceny Služieb oproti Cenníku Zariadenia môže Zariadenie pristúpiť, ak Klient dodatočne zmení so súhlasom Zariadenia počet rezervovaných izieb, rozsah Služieb, dĺžku trvania ubytovania alebo iné podmienky.

5. Zariadenie je oprávnený pri uzatváraní Zmluvy požadovať od Klienta platbu vopred.

6. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú vopred inak, podkladom pre vyúčtovanie rezervovaných a využitých Služieb zo strany Klienta je daňový doklad vo forme (i) faktúry alebo (ii) záverečného účtu doplnených v prípade platby kartou alebo v hotovosti o blok z registračnej pokladne, a ktoré budú vystavené v deň odchodu Klienta z ubytovania v Zariadení alebo v deň, kedy Klient využil rezervovanú Službu.

7. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Splatnosť faktúry môže byť 14 (štrnásť) dní od jej vystavenia, ak nebola uhradená kartou alebo v hotovosti; V prípade bankového prevodu sa faktúra považuje za uhradenú dňom, kedy Zariadenie mohlo disponovať uhradenou čiastkou, t. j. deň pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu Zariadenia uvedeného vo faktúre.

8. Platba kartou môže byť vykonaná pred aj po čerpaní Služby Klientom, a to na základe Klientom poskytnutých údajov potrebných pre realizáciu platby. Poskytnutím údajov pre platbu kartou Klient vyslovuje súhlas s jej použitím.

9. Pri omeškaní s platbou Klienta za poskytnutú Službu je Zariadenie oprávnené účtovať Klientovi zákonný úrok z omeškania v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Ďalšie ustanovenia

1. Zariadenie je povinné poskytnúť dohodnuté Služby riadne, včas a v obvyklej kvalite pre počet účastníkov podľa podmienok dojednaných v Zmluve a/alebo rezervácii Služieb Klientom. Kvalita poskytovaných Služieb je závislá na spolupôsobení Klienta spočívajúcom predovšetkým v dodržiavaní dohodnutého vecného a časového harmonogramu.

2. Na zabezpečenie a riadnu prípravu Služby je Klient povinný oznámiť Zariadeniu konečný počet účastníkov najneskôr 1 (jeden) deň pred konaním podujatia.

3. Zníženie počtu účastníkov podujatia oproti pôvodne nahlásenému počtu musí byť so Zariadením vopred dohodnuté. Pri takejto zmene počtu účastníkov podujatia v deň konania podujatia si Zariadenie vyhradzuje právo jednostranne účtovať poplatok 15 € za každú osobu, o ktorú bol znížený počet účastníkov podujatia. V prípade zmeny rozsahu poskytovaných Služieb na žiadosť Klienta poskytne Zariadenie zmenu rozsahu poskytovaných Služieb podľa vlastných možností s tým, že k takejto požiadavke pristupuje so starostlivosťou riadneho obchodníka. Na zmenu rozsahu poskytovaných Služieb však Klient nemá právny nárok.

4. Prekročenie počtu účastníkov podujatia oproti pôvodne nahlásenému počtu musí byť so Zariadením vopred dohodnuté. Zariadenie je oprávnené prepracovať a zmeniť dohodnutú cenu Služieb, pričom základom vyúčtovania bude skutočný počet účastníkov Podujatia. Zariadenie si vyhradzuje právo neumožniť Klientovi prekročenie počtu účastníkov podujatia oproti pôvodne nahlásenému počtu z kapacitných dôvodov.

5. Pri podujatiach, ktoré trvajú dlhšie ako do 00:00, a pokiaľ dohodnutá cena už nezohľadňuje takéto dlhšie trvanie Podujatia, môže Zariadenie účtovať obslužné vo výške 100,- EUR (jednosto eur) za každú začatú hodinu Podujatia trvajúceho po 00:00 hod.

6. Klient nie je oprávnený zásobovať podujatie vlastnými jedlami alebo nápojmi a/alebo prinášať jedlá a nápoje na podujatie s výnimkou predchádzajúcej výslovnej dohody so Zariadením. V takých prípadoch Zariadenie účtuje servisný príplatok podľa cenníka Zariadenia.

7. Klient je povinný zaplatiť za konzumáciu jedál a nápojov rezervovaných zo strany účastníkov Podujatia nad dohodnutý rámec rezervácie a celkovej cenovej kalkulácie.

8. Klient je povinný zaplatiť za Služby rezervované zo strany účastníkov podujatia nad dohodnutý rámec rezervácie a celkovej cenovej kalkulácie za Služby.

9. Klient je povinný najmenej 5 (päť) dní pred uskutočnením podujatia informovať Zariadenie, ak je podujatie spôsobilé narušiť verejný poriadok, obmedziť alebo ohroziť záujmy Zariadenia a iných Klientov Zariadenia. Zariadenie je oprávnené vykonať adekvátne opatrenia na zamedzenie takéhoto stavu a Klient, ako aj účastníci Podujatia sú povinní ich znášať.

10. Pokiaľ Zariadenie pre Klienta na základe jeho požiadavky obstaráva technické a iné zariadenia od tretích subjektov, koná tak vždy v mene a na účet Klienta. Zariadeniu tým nevznikajú žiadne záväzky voči tretím osobám a nároky tretích subjektov z užívania tohto zariadenia sú nárokmi iba voči Klientovi.

11. Používanie vlastných elektrických, elektronických, technických zariadení Klienta, resp. účastníkov Podujatia vyžaduje predchádzajúci súhlas Zariadenia. Zariadenie si vyhradzuje právo osobitne spoplatniť použitie takých prístrojov a zariadení, ktoré nad obvyklú mieru zvyšujú náklady na dodávku energií alebo prevádzkové náklady Zariadenia.

12. Prinesené predmety musia byť po skončení Podujatia okamžite odstránené. Pokiaľ Klient nezabezpečí ich odstránenie a predmety ponechá v priestoroch Zariadenia, Zariadenie je oprávnené vykonať odstránenie a uskladnenie týchto predmetov na účet Klienta bez toho, aby došlo k uzatvoreniu zmluvy o úschove alebo uložení veci.

13. Klient je povinný užívať prenechané priestory Zariadenia v rozsahu zodpovedajúcom ich povahe, primeraným a riadnym spôsobom, nie nad obvyklú mieru a v súlade s účelom prenechania a odovzdať ich Zariadeniu v stave, v akom ich prevzal, s ohľadom na obvyklé opotrebenie. V prípade, ak po Podujatí bude zistené poškodenie priestorov, na ktoré Klient vopred, resp. pri preberaní priestorov neupozornil, má sa za to, že k poškodeniu došlo počas Klientovho Podujatia, a preto Klient za toto poškodenie zodpovedá.

14. Klient sa zaväzuje dodržiavať a plniť v mieste konania Podujatia, ako aj v iných priestoroch Zariadenia, všetky povinnosti vyplývajúce z predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, ochrane majetku a požiarnej ochrane, najmä zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

15. Klient sa zaväzuje v mieste Podujatia, ako aj v priestoroch Zariadenia dodržiavať a plniť všetky povinnosti vyplývajúce z predpisov o ochrane životného prostredia.

16. Klient nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu Zariadenia robiť akékoľvek zmeny priestorov Zariadenia.

17. Klient plne zodpovedá za vzniknuté škody a poškodenie vnútorného zariadenia Zariadenia.

18. Klient je povinný chrániť prenajaté priestory Zariadenia, Zariadenie a majetok, ktorý sa v ňom nachádza, pred poškodením alebo zničením. V prípade hroziacej škody sa Klient zaväzuje zakročiť na jej odvrátenie, spôsobom primeraným okolnostiam ohrozenia.

19. V prípade, ak Klient nechá priestory Zariadenia znečistené alebo v nich ponechá dovezený odpad (krabice, vrecia, výzdobu a iné. ), je povinný Zariadeniu uhradiť poplatok minimálne vo výške 50,- EUR (päťdesiat eur) za vypratanie každého použitého priestoru, prípadne podľa rozsahu znečistenia.

20. Zariadenie nezodpovedá za úrazy Klientov vzniknuté pri programoch na voľný čas akéhokoľvek druhu, ibaže ku škode došlo zo strany Zariadenia v dôsledku jeho hrubej nedbanlivosti alebo úmyslu.

21. Darčekové poukazy vystavuje Zariadenie Klientovi s jedinečným číslom , dátumom platnosti a popisom Služieb. Klient je povinný zaplatiť za vystavený Darčekový poukaz bankovým prevodom alebo hotovostnou platbou v sídle Zariadenia. Darčekový poukaz sa stáva platným v momente pripísania pohľadávky v prospech zariadenia. Zariadenie je povinné akceptovať platné Darčekové poukazy a poskytovať Služby popísané na darčekovom poukaze.

22. Platnosť Darčekového poukazu nie je možné predĺžiť a Darečkový poukaz sa stáva neplatným automaticky nasledujúci deň po dátume platnosti uvedenom na Darečkovom poukaze. Dátum platnosti Darčekového poukazu je deň, do kedy je možné využiť Služby Zariadenia. Zariadenie nie je povinné akceptovať neplatný darčekový poukaz ani poskytovať Služby popísané na Darčekovom poukaze po dátume uvedenom na Darčekovom poukaze.

IV. Storno podmienky a odstúpenie Klienta od Zmluvy

1. Ak Klient – spotrebiteľ uzatvoril so Zariadením Zmluvu na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov Zariadenia podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoOSnD“), nie je Klient – spotrebiteľ oprávnený v súlade s § 7 ods. 6 písm. k) ZoOSnD od tejto Zmluvy odstúpiť.

2. V prípade zrušenia Zmluvy (odstúpenia od Zmluvy alebo od jej časti) Klientom sa uplatnia nasledovné storno podmienky, v závislosti od typu rezervovaného ubytovania a/alebo sezóny, v ktorej sa má Služba Klientovi poskytnúť:

3. všeobecné storno podmienky:

4. V prípade zrušenia Zmluvy (odstúpenia od Zmluvy alebo od jej časti Klientom) alebo nenastúpenia Klienta na rezervované Služby v mimoriadnych prípadoch, ktorými sa rozumejú najmä choroba, úmrtie, postihnutie živelnou pohromou alebo iné mimoriadne udalosti, ktorých závažnosť závisí od posúdenia Zariadením, je Zariadenie oprávnené vzdať sa nároku na úhradu storno poplatku.

5. V prípade zrušenia Zmluvy (odstúpenia od Zmluvy alebo od jej časti) Klientom alebo nenastúpenia Klienta na rezervované Služby, zašle Zariadenie Klientovi písomne, e-mailom alebo SMS oznámenie o uplatnení nároku Zariadenia na storno poplatok a o jeho výške v zmysle týchto VOP do 14 (štrnástich) dní odo dňa doručenia odstúpenia Klienta od Zmluvy alebo od jej časti Zariadeniu alebo odo dňa, kedy sa mali začať poskytovať rezervované Služby.

6. Klient berie na vedomie, že Zariadenie je oprávnené v prípade zrušenia Zmluvy (odstúpenia od Zmluvy alebo od jej časti) Klientom alebo nenastúpenia Klienta na rezervované Služby, jednostranne započítať pohľadávku Klienta voči Zariadeniu na vrátenie Klientom uhradenej ceny Služieb pri uskutočnení online rezervácie pobytu voči pohľadávke Zariadenia na úhradu storno poplatku vo výške uvedenej v týchto VOP vo výške, v ktorej sa tieto pohľadávky kryjú.

7. Ak Klient zrealizuje online rezerváciu Služieb, akékoľvek zmeny v nej môže uskutočniť:

8. elektronicky na stránke www.gasperovmlyn.sk cez rezervačný formulár,

9. písomne doporučeným listom zaslaným na poštovú adresu Zariadenia;

10. telefonicky na telefónnom čísle Zariadenia +421905033462, alebo

11. e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu info@gasperovmlyn.sk.

12. Pokiaľ Klient požaduje zmenu uskutočnenej online rezervácie, ktorej nie je možné z kapacitných alebo iných prevádzkových dôvodov vyhovieť, Zariadenie uskutoční všetky kroky za účelom vyhovenia požiadavkám Klienta, avšak Zariadenie nie je povinné požiadavke Klienta na zmenu uskutočnenej online rezervácie vyhovieť a Klientovi nevzniká nárok na náhradu škody či akékoľvek iné plnenie zo strany Zariadenia z dôvodu nemožnosti zmeny uskutočnenej online rezervácie.

V. Odstúpenie od Zmluvy zo strany Zariadenia

1. Zariadenie je oprávnené odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak:

2. bolo toto právo písomne dohodnuté s Klientom z dôvodov uvedených v Zmluve,

3. Klient má voči Zariadeniu neuhradené už splatné záväzky,

4. v rezervácii Klienta bola dohodnutá platba vopred alebo zálohová platba, a Klient svoj záväzok včas nesplnil, pričom Zariadenie môže odstúpiť od Zmluvy najneskôr do momentu splnenia tohto záväzku Klientom,

5. sa vyskytli okolnosti, za ktoré Zariadenie nezodpovedá (napr. Vyššia moc), ktoré robia splnenie Zmluvy nemožným,

6. Služby boli rezervované s uvedením nepravdivých, zavádzajúcich alebo nesprávnych údajov Klienta alebo iných podstatných skutočností,

7. má Zariadenie opodstatnený dôvod domnievať sa, že využitie jeho Služieb by mohlo ohroziť riadnu prevádzku, bezpečnosť alebo vážnosť Zariadenia voči verejnosti, alebo

8. Klient poruší a/alebo porušuje ustanovenia týchto VOP a/alebo Ubytovacieho poriadku.

VI. Zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach

1. Za celkovú škodu na veciach vrátane klenotov, peňazí a iných cenností zodpovedá Zariadenie len do výšky ustanovenej vo vykonávacom predpise k zákonu č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Bez obmedzenia sa uhrádza škoda na veciach vtedy, ak boli prevzaté Zariadením do osobitnej úschovy. Právo na náhradu škody musí Klient uplatniť v Zariadení bez zbytočného odkladu po tom, ako škodu zistí, avšak toto právo zanikne, ak sa neuplatnilo najneskôr do 15. (pätnásteho) dňa po dni, keď sa poškodený Klient o škode dozvedel.

2. Poskytnutím miesta na odstavenie vozidla na parkovisku pred Zariadením nevzniká medzi Zariadením a Klientom zmluva o úschove, resp. o uložení, preto Zariadenie nezodpovedá za krádež alebo poškodenie motorových vozidiel a/alebo ich príslušenstva.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.

2. Prípadné spory vzniknuté z týchto VOP a Zmluvy budú riešené pred príslušným súdom v Slovenskej republike.

3. Riešenie reklamácii Klientov vo vzťahu k Službám poskytnutým Zariadením upravuje Reklamačný poriadok. V prípade, ak Klient – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Zariadenie vybavilo jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že Zariadenie porušilo jeho práva, má Klient právo obrátiť sa na Zariadenie ako predávajúceho so žiadosťou o nápravu.

4. Ak Zariadenie na žiadosť Klienta podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania Klientom, má klient právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto VOP boli alebo by sa stali neúčinnými alebo neplatnými, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení týchto VOP.

6. Pokiaľ nie je medzi Zmluvnými stranami a/alebo v týchto VOP uvedené inak, v prípade vzájomnej písomnej korešpondencie sa jej doručenie Zmluvným stranám bude uskutočňovať osobne, doporučenou listovou zásielkou s doručenkou alebo kuriérom, prípadne inou dohodnutou formou na adresu uvedenú v Zmluve, v záväznej rezervácii alebo na inú oznámenú adresu. V prípade neúspešného doručenia, vrátane odmietnutia zásielky, sa deň vrátenia zásielky odosielateľovi bude považovať za deň riadneho doručenia.

7. Klient sa zaväzuje pri užívaní Služby alebo Služieb Zariadenia neporušovať práva duševného vlastníctva Zariadenia a/alebo tretích osôb. Zariadenie nezodpovedá za prípadné porušenie práv duševného vlastníctva tretích osôb Klientom. Klient je povinný nahradiť akúkoľvek škodu, ktorú spôsobí Zariadeniu alebo tretím osobám v súvislosti s porušením práv duševného vlastníctva podľa Čl. IX 8 týchto VOP.

8. Osobné údaje poskytnuté v procese rezervovania Služieb Klientom alebo v procese použitia Služieb alebo v súvislosti s použitím Služieb budú spracované v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane OÚ“).

9. Osobné údaje budú poskytované alebo sprístupňované tretím stranám iba v súlade so Zákonom o ochrane OÚ. Osobné údaje môžu byť tiež sprístupnené osobám, ktoré pre Zariadenie zabezpečujú správu, prevádzku alebo servis jednotlivých systémov pre poskytovanie Služieb.

Cenník – Zariadenie Gašperov mlyn

Poľovnícka izba (3 osoby) 110 € / noc * ubytovanie s raňajkami
Izba štyroch ročných období (2 osoby) 100 € / noc * ubytovanie s raňajkami
Izba prútikára (2 osoby) 100 € / noc * ubytovanie s raňajkami
Apartmán v oblakoch (2 - 4 osoby) 120 € / noc * Pri obsadení 2 osobami, s raňajkami
  150 € / noc * Pri obsadení 3 alebo 4 osobami, s raňajkami
Wellness (1 osoba) mimo ubytovaných hostí 30 € / osoba pobyt vo wellness zóne, max. 3 hodiny
Raňajky 15 € / osoba Pre neubytovaných hostí
Poplatok za psa 20 € / pes  
Poplatok Late Check Out 20 € do 13:00 dohodnutého dňa odchodu
  50 € do 18:00 dohodnutého dňa odchodu
  100% z ceny izby po 18:00 dohodnutého dňa odchodu
Poplatok No Show 60% z ceny objednávky služieb  
Obslužné po 00:00 100 € Za každú začatú hodinu
Vypratanie priestoru znečisteného klientom 50 € za každý vyprataný priestor
Poplatok za zníženie počtu osôb na degustačné menu v deň konania rezervácie (do 12:00 v daný deň) 60% z ceny objednaného degustačného menu  
Poplatok za zníženie počtu osôb na degustačné menu v deň konania rezervácie (od 12:00 v daný deň) 100% z ceny objednaného degustačného menu  
Omeškanie o viac ako 30 minút na degustačné menu 30 €  
Servisný poplatok nad 2,5 h (5 chodové menu) 10% z celkovej sumy účtu  
Servisný poplatok nad 3,5 h (9 chodové menu) 10% z celkovej sumy účtu  

* Cena neplatí počas sviatkov a dní pracovného pokoja.

Cenník je platný od 1. septembra 2020, ceny sú uvedené s DPH.

Vykalkulovala Mgr. Slavomíra Raškovič.